A Coruña, Galicia, España
+34 653 200 133
info@melgocinema.com

AVISO LEGAL E RGPD

Cine social desde Galicia

En cumprimento co recollido no artigo 10 da lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), exponse o seguinte:

O presente dominio melgocinema.com (en adiante, “a páxina web”) está rexistrado a nome de MELGO CINEMA, S.L. (en adiante, “o titular”), con NIF B70567672, domicilio en C/ ORILLAMAR 35 4 CENTRO – 15002 A CORUÑA, e dirección de correo electrónico info@melgocinema.com

CONDICIÓNS DE USO

As presentes condicións de uso da páxina web regulan os termos de acceso e uso de todos ou parte dos seus contidos e servizos. Dito acceso e uso por parte do usuario supón a aceptación das condicións de uso. Por tanto, o usuario asume calquera responsabilidade que se puidera derivar do seu incumprimento.

O usuario non poderá utilizar a páxina web para actividades contrarias á Lei, a boa fe, a moral e a orde pública.

O usuario non poderá utilizar a páxina web para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático malicioso, deseñados para interromper, prexudicar ou destruír o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública con fines comerciais da totalidade ou parte dos contidos da páxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización expresa do titular. Asimesmo, queda prohibida a difusión, almacenamento e/ou xestión de datos ou contidos que infrinxan dereitos de terceiros ou calesquera normativas reguladores de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, a menos que se conte coa debida autorización por parte dos propietarios dos dereitos.

O titular non garante a dispoñibilidade continua e permanente do acceso e uso da páxina web, quedando deste modo sen responsabilidade por posibles danos e prexuízos causados como consecuencia da falta de dispoñibilidade do servizo por motivos de forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos, alleos á súa vontade, ou por desconexións realizadas por traballos de mellora ou mantemento dos equipos e sistemas informáticos. Asimesmo, non se responsabiliza das posibles omisións, perdas de información, datos, configuracións, accesos indebidos ou vulneración da confidencialidade que teña orixe en problemas técnicos, de comunicacións ou causas humanas, provocados por terceiros ou non imputables á páxina web.

A presenza de calquera hipervínculo entre a páxina web e calquera outra páxina web exclúe ao titular de responsabilidade polos contidos ou servizos postos a disposición do público en aquelas outras páxinas webs, así como das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

O titular non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran derivar da falta de utilidade, adecuación ou validez da páxina web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas do usuario.

Las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación española. El titular y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación del servicio de la página web y de sus  contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido. En el supuesto de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, la empresa y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A CORUÑA.

O titular resérvase a facultade de modificar en calquera momento, e sen previo aviso, a estrutura, deseño, contidos e condicións de uso da páxina web.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.- TRATAMENTO DE DATOS

MELGO CINEMA, S.L. con CIF B70567672 informa a través da súa web http://www.melgocinema.com/ sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen perxuízo do indicado no apartado 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulta da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslles de que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

4.- RESPONSABLES DO TRATAMENTO

  • Identidade: Melgo Cinema, S.L.
  • Dirección: C/ Orillamar 35 4º Centro 15002 – A Coruña
  • Teléfono: +34 653 200 133
  • E-mail: info@melgocinema.com
  • Contacto DPD: Roberto Alvite

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo MELGO CINEMA, S.L. o responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

Asimesmo, declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que ten establecido todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado,  robo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescripcións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir das obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcurrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación)

A normativa de protección de datos outórgalle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

• Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
• Dereito de acceso: coñecer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
• Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
• Dereito de portabilidade: poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
• Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
• Dereito de cancelación: solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
• Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001- Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
• Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pódese dirixir por escrito a: MELGO CINEMA, S.L. en C/ Orillamar 35 4º Centro 15002 – A Coruña ou mediante correo electrónico a info@melgocinema.com
• Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
• O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

• Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:
• XESTIÓN LABORAL: xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais.
• XESTIÓN FISCAL CONTABLE: xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal.
• XESTIÓN DE CLIENTES: poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
• XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou produtos, e invitarlles a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.
• RELACIÓNS CON PROVEEDORES: xestión dos datos de proveedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
• SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles curriculums e outras informacións aportadas por candidatos a un posto de traballo e o de mantelos informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre dito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pódese opoñer ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.
• ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, charlas, concursos e outras actividades de difusión) por parte de calquera dos responsables do tratamento. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite el cese de dito tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.
• XESTIÓN MULTIMEDIA: xestión das imaxes e/ou videos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividad ou ata que se solicite a cancelación da mesma.


gl_ESGalego